પૃષ્ઠો

બુધવાર, 31 ઑક્ટોબર, 2012

પંચશીલ હાઈસ્કુલ ,ડીસાની સાઈટ જોવા માટે ક્લિક કરો

+ પંચશીલ હાઈસ્કુલ ,ડીસાની સાઈટ જોવા માટે ક્લિક કરો - Panchshil
પંચશીલ હાઈસ્કુલ ફેસબુક
નયન પરમાર ફેસબુક લિંક

ઓન લાઈન અરજી કરવા માટે ક્લિક કરો

ઓન લાઈન અરજી કરવા માટે ક્લિક કરો

શૈક્ષણિક વિડિયો સંગ્રહ - 2+વારંવાર પૂછાતાં પ્રશ્નો - Blogger સહાય

અમારા પ્રસંગો -ફોટો સંગ્રહ

અમારી પળો કેમેરામાં / ફોટો સંગ્રહ

ચલચિત્ર જોડાણ / વિડિયો લિંક્

વિડીયો લિંક

નયન વિડીયો
સંગીત - વિડીયો, ગુજરાતી ગરબા ,ગુજરાતી ફાયર એટર
ઠુમરી નુત્ય ,ડાંન્સ ઈંન્ડીયા ,રાજસ્થાની નુત્ય ,કાશ્મીરી નુત્ય, બંગાલી નુત્ય
ગુજરાતી લોકનુત્ય ,દક્ષિણ ભારતીય લોકનુત્ય ,ક્લાસીક્લ ડાંન્સ ભારત, દુનિયાના ક્લાસીકલ નુત્યો
ગુજરાતી નાટ્કો,ગુજરાતી નાટકો-2,ગુજરાતી ગીતો,ગુજરાતી ક્લાસીકલ નુત્યો ,હિન્દી ક્લાસીકલ નુત્યો ,ફિલ્મી ક્લાસીકલ નુત્યો,ઈતિહાસીક નુત્યો
રમત જગત=
+ કબડ્ડી સ્પર્ધા ૨૦૧૨ કબડ્ડી રમત-2911 કબડ્ડી મેચ મેન -1
+ ખો-ખો મેચ -વુ , ખો-ખો મેચ-વુમન,ખો-ખો-મેન
+ વોલીબોલ-વુ, વોલીબોલ-વુમન,
+ બાસ્કેટ બોલ  , ફોટબોલ -વુ ,ફુટબોલ મેચ-મેન, હેંન્ડબોલ, બેડમિંટન મેચ, ટેનીશ મેચ, ટેબલ ટેનીશ, કેરમ મેચ, સર્કલ કબડ્ડી
+ ખેલકુદ કુદ રમત, ફેંક રમત 

 *  શૈક્ષણિક વિડિયો સંગ્રહ
 +   શૈક્ષણિક વિડિયો યુટુબ પર

મંગળવાર, 30 ઑક્ટોબર, 2012

શિક્ષણ માહિતી નો બ્લોગ

http://mythoughtmylife-zanzar.blogspot.in/2012/05/community-toolbar-by-conduit.html

અંકિત શાહનું સંકલન, વડોદરા

http://teachersvadodara.yolasite.com/

પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા, જિલ્લો- બનાસકાંઠા ( ૦૨૭૪૪ ૨૨૦૯૮૨ )

પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા, જિલ્લો- બનાસકાંઠા

માલપુર(મોડાસાની કલમ)

માલપુર(મોડાસાની કલમ)

સર્વ શિક્ષા અભિયાન સી.આર.સી. નંબર-૪ આર.એમ.સી.રાજકોટ "સૌ ભણે સૌ આગળ વધે"

http://crc4rmc.blogspot.in/p/blog-page_4.html

એજ્યુકેશન કોર્નર/ શૈક્ષણિક

એજ્યુકેશન કોર્નર

પ્રાથમિક શાળાઓની બ્લોગની યાદી

પ્રાથમિક શાળાઓની બ્લોગની યાદી

અભ્યાસક્રમ

અભ્યાસક્રમ સફર / એજ્યુ કોમ સફર ડોટકોમ

ઉપયોગી નેટ સફરતા૧૫/૧૦/૨૦૧૦
મંડળ સંચાલિત શાળા,રામસણ
ઓન લાઈન અરજી કરવા માટે OJAS, સામાન્ય વહીવટવિભાગ ગુજરત રાજ્ય, નાણા વિભાગ ગુજરાત,
માધ્‍યમિક શિક્ષણ અગત્‍યના ઠરાવો,,
પ્રાથમિક શિક્ષણ ઠરાવો,ઉચ્ચ શિક્ષણના ઠરાવો,અન્ય ઠરાવ,,અધિનિયમ અને નિયમો,,શિક્ષણ વિભાગ -જાહેરનામું   શિક્ષણ વિભાગ યોજનાઓ,   ,શિક્ષણની મહત્વની વેબસાઇટો,  ,પગારના ઠરાવો,,   છ્ઠ્ઠા પગાર પંચના ઠરાવો,પગાર બાંધણી,,સામાન્ય વહિવત વિભાગના ઠરાવો,,,જીએડીના ઠરાવો,, માહિતી મેળવવાનો અધિકાર ,,માહિતી અધિકાર પરીપત્રો


જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગરગુજરાત સરકાર વિભાગોગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનરાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ / ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્ / ગુજરાત રોજગાર સમાચાર / નવતર પ્રવૃતિ પુરસ્કાર યોજના / રોજગાર સમાચાર-હિન્દી / ટાટ પરીક્ષા પરીણામ,   શિક્ષણ અંતર્ગત માહિતી**   ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંધ .**   ફાઈલ ને PDF કરો
એસ.ટી. ટાઈમ ટેબલપશ્ર્ચિમ રેલ્વે મહિતી / ભારતીય રેલ્વેમાહિતી/     એજ્યુ સફર   સામાન્ય જ્ઞાન (જનરલ નોલેજ)    ભગવદ્રોમંડલ   યુનિયન પબલીક કમિશન (યુપીએસસી) ગુજરાત પબ્લીક   સર્વીસ કમિશન (જીપીએસસી)


અગત્યની વેબ સાઈટો
http://www.alothome.com/en-in

શિક્ષણ અંતર્ગત માહિતી / જીતુભાઈ પટેલ

શિક્ષણ અંતર્ગત માહિતી

જય હો  શિક્ષણ જગત
એનરોલમેન્ટ ફી અને રજીસ્ટ્રેશન ફી માટેની સુચના
ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશનના મેનુબારમાાં PAYMENT પર કલીક કરવાનુાં રહેશે. તેમાાં એનરોલમેન્ટ ફી માટે ધોરણ ૮/૯ માાં નવા દાખલ થયેલા ઉમેદવારની સાંખ્યા એન્ટર કરવાની રહેશે. બાદમાાં સ્ટ્કુલ રજીસ્ટ્રેશન ફી માાં માન્ય વર્ગોની સાંખ્યા (NO.OF. CLASSES) ENTER કરવાનુાં રહેશે. ત્યાર બાદ SAVE કરવાનુાં રહેશે. પછી ચલન OPTION ક્લીક કરી ચલન જનરેટ કરવાનુાં રહેશે. તેની 4 કોપી પ્રિન્ટ કરી ફી ભરવા બેંકમાાં આપવાની રહેશે.
અગત્યની સૂચના :
માચચ- 2013 થી ઓનલાઇન આવેદનપત્ર ભરવા નુાં િથમ વખત શરુ કરવા માાં આવતા શાળાઓને પડતી મુશ્કેલીને ધ્યાને લેતા ઓનલાઇન આવેદનપત્રો ભરવાનો સમયર્ગાળો 30 દદવસ વધારવાનો નક્કી કરવામાાં આવેલ છે. એટલે કે તારીખ 31-10-2012 ના બદલે 30-11-2012 સુધી લેટ ફી વર્ગર ભરી શકાશે. ત્યાર પછી
તારીખ 01-12-2012 થી 10-12-2012 સુધી ઉમેદવાર દીઠ રૂપ્રપયા 50/- તારીખ 11-12-2012 થી 20-12-2012 સુધી ઉમેદવાર દીઠ રૂપ્રપયા 100/-
તારીખ 21-12-2012 થી 31-12-2012 સુધી ઉમેદવાર દીઠ રૂપ્રપયા 200/- લેખે લેટ ફી ભરવાની રહેશે.
ભરેલા આવેદનપત્રો ની ફાઇલો જજલ્લાના પ્રવતરણ કેન્રો પર તારીખ 06-12-2012 ગુરુવાર ના રોજ સ્ટ્વીકારવા માાં આવશે, જેની ખાસ નોંધ લેવી.