પૃષ્ઠો

શનિવાર, 30 માર્ચ, 2013

મહેનતાણાના દર

મહેનતાણાના દર પરીક્ષા-એસ એસ સી/ એચ એસ સી

માહિતી અધિકાર કાયદો - જાહેરનામું

માહિતી અધિકાર કાયદો - જાહેરનામું 
ફોર્મ ક 

ફોર્મ ખ 

ફોર્મ ગ     

માહિતી મેળવવાનો અધિનિયમ -2010

માહિતી મેળવવાનો અધિનિયમ -2010

kopi blok


<script language="JavaScript">
var message="Do Not Copy This Blog Thanks.!";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}

document.oncontextmenu=new Function("return false")
// -->
</script>
<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Disable select-text script- © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
* Modified here to exclude form tags properly, cross browser by jscheuer1
***********************************************/

//form tags to omit:
var omitformtags=["input", "textarea", "select"]

function disableselect(e){
for (i = 0; i < omitformtags.length; i++)
if (omitformtags[i]==(e.target.tagName.toLowerCase()))
return;
return false
}

function reEnable(){
return true
}

function noSelect(){
if (typeof document.onselectstart!="undefined"){
document.onselectstart=new Function ("return false")
if (document.getElementsByTagName){
tags=document.getElementsByTagName('*')
for (j = 0; j < tags.length; j++){
for (i = 0; i < omitformtags.length; i++)
if (tags[j].tagName.toLowerCase()==omitformtags[i]){
tags[j].onselectstart=function(){
document.onselectstart=new Function ('return true')
}
if (tags[j].onmouseup!==null){
var mUp=tags[j].onmouseup.toString()
mUp='document.onselectstart=new Function (\'return false\');\n'+mUp.substr(mUp.indexOf('{')+2,mUp.lastIndexOf('}')-mUp.indexOf('{')-3);
tags[j].onmouseup=new Function(mUp);
}
else{
tags[j].onmouseup=function(){
document.onselectstart=new Function ('return false')
}
}
}
}
}
}
else{
document.onmousedown=disableselect
document.onmouseup=reEnable
}
}

window.onload=noSelect;
</script>

સોમવાર, 18 માર્ચ, 2013

માધ્યમિક પરીપત્રો

 બોર્ડ પરિક્ષા મહેનતાણા ના દર
  ccc મુદત વધારો ૩૧/૩/૨૦૧૩
 એલ.ટી.સી બ્લોક... મુદત વધારો પરિપત્ર
  ઇ.ડી.એન ફોર્મ
 પરિશિષ્ટ ૧૫ એસ.એસ.સી ફાઇલ
 પરિશિષ્ટ ૫ એસ.એસ.સી ફાઇલ
   RMSA તાલિમ તારીખ ફેરફાર
 ધોરણ ૧૦ પ્રવેશિકા  વિતરણ તા.૫/૧/૨૦૧૩
 dis patrak ALL
  dis patrak 1 to 4
 મોંઘવારી એરિયર્સ નિં પત્રક જૂલાઇ ૧૨ થી
 રોસ્ટર ફોર્મ પત્રક- ખ
  રોસ્ટર ફોર્મ પત્રક- ક
  રોસ્ટર ફોર્મ પત્રક- ગ
   રોસ્ટર ફોર્મ પરિશિષ્ટ ૩
   માધ્યમિક વિભાગ રોસ્ટર રજીસ્ટર અંગેનું માર્ગદર્શન                                                                         
 એસ,એસ,સી ફોર્મ્સ સુધારા યાદી અંગે બોર્ડની  press note
  ધોરણ ૧૨ પ્રથમ ક્રમિક વર્ગ વધારો... કમિશ્નર કચેરીની યાદી..s.અમરેલી જિલ્લો
  DOWNLOAD FONT LMG ARUN
  વર્ગવધારા નામંજુરી સામે અપીલ ની જોગવાઇ
   શાળા સમય  અંગેનો પરિપત્ર
 ટ્રાવેલીંગ એલાઉન્સ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
  ચાર્જ એલાઉન્સ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 ટી.એ.ડી.એ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 ૩૦૦ રજાનું રોકડ રૂપાંતર પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 મોંઘવારી વધારો ૧/૭/૧૨ થી
 મેડીકલ એલાઉન્સ માં વધારો..૩/૧૦/૧૨
 જી.પી.એફ વાર્ષિક સ્લીપ માટેનો પ્રોગ્રામ
 જી.પી.એફ નાં વ્યાજ દર ૧૯૬૪/૬૫ થી
 ધોરણ ૧૦ પરિક્ષા... પાર્ટ એ.. સમયમાં ફેરફાર પરિપત્ર

પ્રાથમિક પરીપત્રો

શનિવાર, 16 માર્ચ, 2013

શિક્ષણ જગત

મિત્રો, રોજેરોજના સમાચાર અને પરીપત્રો જોવા માટે મારા ફેસબુક એકાઉન્ટ '' શિક્ષણ જગત'' ની મુલાકાત લો. તેની લિંક પ્રમાણે છે. http://www.facebook.com/DEESAPANCHSHILl

શુક્રવાર, 15 માર્ચ, 2013

બાસગંગા માસિક અંક

બનાસગંગા શિક્ષણ માસિક અંક - માર્ચ -20113
 બનાસગંગા શિક્ષણ માસિક અંક-12 

બનાસગંગા ફેબ્રુઆરી -2013
બનાસગંગા જાન્યુઆરી -૧૩ 
બનાસગંગા શિક્ષણ - જુલાઈ ૨૦૧૨ અંક ( પીડીએફ)  
બનાસગંગા શિક્ષણ મે-જૂન અંક ( શાળાઓમાં વિષયની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી સાથે )   ( Pdf સ્વરૂપે ) 
બનાસગંગા શિક્ષણ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ ( ઈલિયાસ સિન્ધી )

બનાસગંગા શિક્ષણ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ અંક  
બનાસગંગા શિક્ષણ - ઓગષ્ટ ૨૦૧૧ અંક   ( બનાસકાંઠા જિ.મા.શિ.સંઘ મુખપત્ર)
બનાસગંગા શિક્ષણ - જુલાઈ ૨૦૧૧ અંક 
બનાસગંગા શિક્ષણ - સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨  અંક 
Vechile Allowance ( Principal ) 

બનાસગંગા શિક્ષણ - ઓગષ્ટ ૨૦૧૨ અંક 

બનાસગંગાના જુના અંકો
બનાસગંગાના જુના અંકો
News Paper Date Download Link
Feb 2013Download
Jan 2013Download
Dec 2012Download
Oct 2012Download
Sep 2012Download
Aug 2012Download
July 2012Download
May-Jun 2012Download
April 2012Download
March 2012Download
Feb 2012Download
Jan 2012Download
 

પ્રોગ્રામ્સ

 આ વિભાગમાં આ૫ વહીવટી બાબતો અને પરિણામ માટેનાં સરળ પ્રોગ્રામ્સ 
ડાઉનલોડ કરી શકશો

  વયમર્યાદા નિવ્રુતિ પેન્શનની ગણતરી અંગેનો પ્રોગ્રામ
 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાકન..ધોરણ ૯  રીઝલ્ટ માટેનો પ્રોગ્રામ
 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાકન..ધોરણ ૧૦  રીઝલ્ટ માટેનો પ્રોગ્રામ
 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાકન..(guj saral font) ધોરણ ૧૦      રીઝલ્ટ માટેનો પ્રોગ્રામ
 ગ્રાન્ટ ગણતરી પત્રકો અને ઇન્કમટેક્સ ગણતરી અંગેનો પ્રોગ્રામ...૨૦૧૨/૧૩

મંગળવાર, 12 માર્ચ, 2013

લઘુમતી શાળાઓ

વાહન ભથ્થા પરીપત્ર


વાહન ભથ્થા પરીપત્ર

ટી. એ. ડી. એ. પરીપત્ર


ટી. એ. ડી. એ. પરીપત્ર

CPF કપાત ઓનલાઈન

શું આપ આપની CPF કપાત ઓનલાઈન જોવા ઈચ્છો છો તો તે માટે નીચે પ્રમાણે પગલાને અનુસરો.

પગલું - 1     આપને મળેલ  PRAN  KIT  ને ખોલી તેમાંથી એક  બંધ કવર                       ખોલો તેમાં  ત્રણ પાસવર્ડ નીચે મુજબ  હશે.    
                             1.    12 અંકનો પ્રાણ નંબર 
                             2.    I  PASSWORD ( Internet Password )
                             3.    T PASSWORD ( Teliphonik Password ) 
                   પ્રથમ બે પાસવર્ડ  પ્રાણનંબર અને આઈ પાસવર્ડ બરાબર જુઓ. 

પગલું - 2      અહી નીચે દર્શાવેલ વેબસાઈટ લિંક પર ક્લીક કરો 

                    https://cra-nsdl.com/CRA/

પગલું - 3      વેબસાઈટની ડાબી બાજુના Subscribers પોપઅપ                                    મેનુમાં  User Id  ના ખાનામાં  ૧૨અંકનો પગલા 1 માં
                   બતાવેલ પ્રાણ નંબર અને Password ના ખાનામાં આઈ
                   પાસવર્ડ લખી નીચે  સબમીટ બટન પર ક્લીક કરો. પ્રથમ
                   વખતે ખોલશો તો નીચે  I accept બટન પર ક્લીક કરવાનું કહેશે.                    ત્યારબાદ આપનો પાસવર્ડ બદલવાનું કહેશે. તે માટે                                     હાલનો (કરંટ) પાસવર્ડ તથા આપ જે ઈચ્છતા હોય                                        તે નવો પાસવર્ડ બે વાર લખી અન્ય ખાના ભરી ક્લીક કરો અને                       ફરી નવેસરથી પ્રાણનંબર અને  આપના નવા પાસવર્ડથી લોગીન                      થાઓ.  

પગલું - 4     આપના એકાઉન્ટમાં આપ  બીજા  Account Details માં જઈને                     Personal Details ,Statements Of  Holding ,Statements                   Of Tranaction જોઈ શકો છો તથા પ્રિંટ કરી શકો છો. 

વિધાસહાયક ભરતી

હવે તા. 28/02/2013 ના રોજ કેસ ચાલશે. કેસ સ્ટેટસ જાણવા અહિ ક્લીક કરો. 

અગત્યની ડાઉનલોડ ફાઇલ્સ


અગત્યની ડાઉનલોડ ફાઇલ્સ

ક્રમ ડિસ્ક્રિપ્શન વિગત
1 રર્જિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો
2 સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરનું ફુલ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો
3 સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરનું અપડેટ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો
4 મોઝીલા ફાયરફોક્સ ડાઉનલોડ કરો
5 ટીમ-વ્યુઅર ડાઉનલોડ કરો
6 અડોબ પી ડી ઍફ રીડર

સરકારી શાળાઓની વેબ સાઈટ

સરકારી શાળાઓની વેબ સાઈટ

આચાર્યની ફરજો વિનિયમ મુજબ


આચાર્યની ફરજો વિનિયમ મુજબ

શિક્ષકોની ફરજો વિનિયમ મુજબ


શિક્ષકોની ફરજો વિનિયમ મુજબ

સરકારી શાળાઓની જિલ્લાવાર યાદી

List of Government Secondary/ Higher Secondary Schools
.Ahmedabad City
.Ahmedabad Rural
.Amreli
.Anand
.Banaskantha
.Bharuch
.Bhavnagar
.Dahod
.Dang
.Gandhinagar
.Junagadh
.Kheda
.Kutch
.Narmada
.Navsari
.Panchmahal
.Porbandar
.Rajkot
.Sabarkantha
.Surat
.Surendranagar
.Tapi
.Jamnagar
.Valsad

જિલ્લાવાર શાળાઓની યાદી

જિલ્લાવાર શાળાઓની યાદી