પૃષ્ઠો

રવિવાર, 28 એપ્રિલ, 2013

યુટીલાઈઝેશન પ્રમાણપત્ર

પાવતી

                               આથી પાવતી લખી આપવામાં આવે છે કે જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન , પાલનપુર દ્વારા (એસ.વી.એસ. મારફત ) આરોગ્ય શિક્ષણ અને જીવન કૈશલ્ય ( એચ.ઈ.એલ.પી.) અંતર્ગત ધોરણ -૯ થી ધોરણ-૧૦ ના વિધાર્થીઓ માટે સહાભ્યાસ પ્રવૃતિઓના આયોજન , ઈનામ, પ્રમાણપત્ર  માટે રૂ. 500/- (અંકે રૂપિયા પાંન સો પુરા) આજ રોજ મળેલ છે. જેનો ખર્ચ થયેથી યુટિલાઈઝેશન સર્ટિફિકેટ મોકલી આપવામાં આવશે એની ખાત્રી આપું છું.

સ્થળ= ડીસા                                                     આચાર્ય
તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૩                                     પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા


યુટીલાઈઝેશન પ્રમાણપત્ર

                               આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે  જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન , પાલનપુર દ્વારા (એસ.વી.એસ. મારફત ) આરોગ્ય શિક્ષણ અને જીવન કૈશલ્ય ( એચ.ઈ.એલ.પી.) અંતર્ગત ધોરણ -૯ થી ધોરણ-૧૦ ના વિધાર્થીઓ માટે સહાભ્યાસ પ્રવૃતિઓના આયોજન , ઈનામ, પ્રમાણપત્ર  માટે રૂ. 500/- (અંકે રૂપિયા પાંન સો પુરા) મળેલ હતા જે રકમ નિરધારીત હેતુ સબબ વપરાશ થયેલ છે. જેનું આ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે.

સ્થળ= ડીસા                                                     આચાર્ય
તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૩                                     પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા

ગુરુવાર, 25 એપ્રિલ, 2013

શિક્ષણ જગત- બનાસકાંઠા

 શિક્ષણ જગતના એકાઉન્ટમાં 5000 કરતાં વધુ ફ્રેન્ડ રીકવેસ્ટ સ્વીકારી શકાતી ન હોવાથી ફેસબુક પરનું નવુ ગ્રુપ પર ક્લિંક કરી જોડાઈ શકોશો
http://www.facebook.com/groups/nayandeesa/

બુધવાર, 24 એપ્રિલ, 2013

માહિતી અએપ્રિલ -2013

પરીપત્રો -અએપ્રિલ-2013 સુધી

બનાસગંગા શિક્ષણ

 માસિક અંક વાંચવા નિચેની લિંક પરક્લિક કરો 
બનાસગંગા શિક્ષણ માસિક અંક વાંચો