પૃષ્ઠો

રવિવાર, 9 ડિસેમ્બર, 2012

અધિનિયમ અને નિયમો

અધિનિયમ અને નિયમો
The Indian Institute of Teacher Education, Gujarat Act, 2010PDF
ગુજરાત શૈક્ષણિક કાયદા(સુધારા) અધિનિયમ, ૨૦૧૦PDF
Children's University Act, 2009PDF
The Sardar Patel University (Amendment) Act, 2009PDF
The Gujarat Private Universities Act, 2009PDF
Gujarat Gujarat Educational InnovationsPDF
Nirma University of SciencePDF
Sardar Patel University (Amendment) ActPDF
Gujarat Private Universities ActPDF
પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ અને તે હેઠળના નિયમોPDF
ધી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ અને તે હેઠળના વિનિયમનો PDF
ધી ધર્મસિંહ દેસાઇ યુનિવર્સિટી અધિનિયમ, ર૦૦પ PDF
ધી સેન્ટર ફોર એન્વાયરનમેન્ટલ પ્લાનીંગ એન્ડ ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી અધિનિયમ, ર૦૦પPDF
ધી ધીરુભાઇ અંબાણી ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ઇન્ફર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી અધિનિયમ, ર૦૦૩PDF
ધી ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી એકટ, ર૦૦૭PDF
ધી ગુજરાત પ્રોફેશનલ ટેકનીકલ એજયુકેશનલ કોલેજીસ ઓર ઇન્સ્ટીટયુશન્સ(રેગ્યુલેશન ઓફ એડમીશન એન્ડ ફિકસેશન ઓફ ફીઝ) અધિનિયમ, ર૦૦૭ PDF
ધી ગુજરાત પ્રોફેશનલ ટેકનીકલ એજયુકેશનલ કોલેજીસ ઓર ઇન્સ્ટીટયુશન્સ(રેગ્યુલેશન ઓફ એડમીશન એન્ડ ફિકસેશન ઓફ ફીઝ) અધિનિયમ, ર૦૦૭(ગુજરાતી અનુવાદ) PDF
ધી નોર્થ ગુજવરાત યુનિવર્સિટી એકટ, ૧૯૮૬PDF
ધી નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી (એમેન્ડમેન્ટ) એકટ, ૨૦૦૩PDF
ધી ગુજરાત યુનિવર્સિટી એકટ, ૧૯૪૯PDF
ધી ભાવનગર યુનિવર્સિટી એકટ, ૧૯૭૮ PDF
ધી સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી એકટ, ર૦૦પPDF
ધી કચ્છ યુનિવર્સિટી એકટ, ર૦૦૩PDF
ધી ગુજરાત યુનિવર્સિટીસ લોઝ (સેકન્ડ એમેન્ડમેન્ટ) એકટ, ર૦૦૩ (કચ્છ યુનિવર્સિટી તથા દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના નામ ફેરફાર)PDF
ધી સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી એકટ, ૧૯પપPDF
ધી સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી એકટ નં. ૩૮, ૧૯૬પPDF
ધી સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી એકટ નં. ૩૯, ૧૯૬પPDF
ધી મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી એકટ, ૧૯૪૯ PDF
ધી ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી એકટ, ૧૯૯૪ PDF
ધી નિરમા યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એકટ, ર૦૦૩ PDF
ધી ગણપત યુનિવર્સિટી એકટ, ર૦૦પ PDF
ધી સેન્ટર ફોર એન્વાયર્નમેન્ટલ પ્લાનીંગ એન્ડ ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી એકટ, ર૦૦પ PDF
ધી કડી સર્વ વિશ્વ વિઘાલય એકટ, ર૦૦૭PDF
ધી ગુજરાત યુનિવર્સિટીઝ સર્વિસીસ ટ્રિબ્યુનલ એકટ, ૧૯૮૩ PDF
ધી ગુજરાત એફીલીએટેડ કોલેજીસ સર્વિસીસ ટ્રિબ્યુનલ એકટ, ૧૯૮ર PDF
બોમ્‍બે પ્રાઇમરી એજયુકેશન એકટ, ૧૯૪૭PDF
ધ ગુજરાત સેકન્‍ડરી એજયુકેશન એકટ-૧૯૭૨