પૃષ્ઠો

બુધવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2012

બનાસગંગા શિક્ષણ - માસિક

બનાસગંગા શિક્ષણ - માસિક


 બનાસગંગા શિક્ષણ - જુલાઈ ૨૦૧૨ અંક ( પીડીએફ)

 બનાસગંગા શિક્ષણ મે-જૂન અંક ( શાળાઓમાં વિષયની ખાલી જગ્યાઓની માહિતી સાથે )   ( Pdf સ્વરૂપે )

બનાસગંગા અંક વાંચવામાં ઘણા મિત્રોને ફોન્ટની તકલીફ પડે છે.આ તકલીફને ધ્યાનમાં લઈ ઉપરોક્ત Pdf અંક નીચે Jpeg સ્વરૂપે આપેલ છે.


બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 1
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 2
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 3  
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 4 
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 5 
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 6 
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 7 
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 8 
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 9 
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 10 
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 11 
બનાસગંગા શિક્ષણ અંક - પેઈઝ 12 

બનાસકાંઠા જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ ના પ્રમુખશ્રી ઈલિયાસભાઈ સિંધી તરફથી બનાસ ગંગા શિક્ષણ - ઓગષ્ટ ૨૦૧૧ અંક મળ્યો. સારસ્વત મિત્રો માટે અત્રે તે અપલોડ કરેલ છે. પાન નંબર 4 પર નિવૃત શિક્ષક શ્રી રમણિકભાઈ રાવલ પ્રસિધ્ધ વંત્યાક અને નવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ લેખ વાંચી ચિંતન અને ચિંતા કરવાની જરૂર છે.

ફાજલ અંતર્ગત રજૂઆત ( હરેશભાઈ ડાભી) બનાસકાંઠા  
બનાસગંગા શિક્ષણ - ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧ ( ઈલિયાસ સિન્ધી )


બનાસગંગા શિક્ષણ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ અંક  

બનાસગંગા શિક્ષણ - ઓગષ્ટ ૨૦૧૧ અંક   ( બનાસકાંઠા જિ.મા.શિ.સંઘ મુખપત્ર)

બનાસગંગા શિક્ષણ - જુલાઈ ૨૦૧૧ અંક