પૃષ્ઠો

શનિવાર, 8 ડિસેમ્બર, 2012

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ


Newધોરણ-૧૨ સાયન્સ સેમેસ્ટર-૪ પ્રશ્નપત્ર નું પરિરૂપ
Newઅખબારયાદી:વિજ્ઞાનપ્રવાહ સેમેસ્ટર-૩ ઓકટોબર-૨૦૧૨ ની લેવાયેલ પરીક્ષાનું પરિણામ બાબત...
Newઅખબારયાદી તારીખ : ૦૫/૧૨/૨૦૧૨
Newપ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ ધોરણ-૧૧ સેમેસ્ટર-૨ વિષય:અરબી (અરેબિક)(૧૩૧)
Newમાર્ચ-૨૦૧૩ની એસ.એસ.સી પરીક્ષાના ઓનલાઈન આવેદનપત્રો ભરવા બાબત(લેટ ફી સાથે)....
અખબારી યાદી : સામાન્ય પ્રવાહ ના આવેદન પત્રકો ભરવાના સમય બાબતે... તારીખ:૩૦/૧૧/૨૦૧૨
Newઅખબારયાદી તારીખ : ૦૧/૧૨/૨૦૧૨
Newઅખબારી યાદી : સામાન્ય પ્રવાહ ના આવેદન પત્રકો ભરવાના સમય બાબતે... તારીખ:૨૯/૧૧/૨૦૧૨
Newમાર્ચ-૨૦૧૩ની એસ.એસ.સી પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર ઉમેદવારોના ઓનલાઈન ભરાયેલ આવેદનપત્રો ભરવામાં થયેલ ભૂલ સુધારો કરવા બાબત..
NewJEE Main પરીક્ષા બાબતે
NewImportant Instruction For School/ Students about JEE(Main).
ડુપ્લીકેટ ગુણપત્રક / ડુપ્લીકેટ પ્રમાણપ્રત્રક તેમજ સ્થળાંતર પ્રમાણપ્રત્રક અંગે...New
Newવિજ્ઞાન પ્રવાહ H.S.C નવેમ્બર - ૨૦૧૨ આંકડાકીય માહિતી વિષય-ભૌતિક વિજ્ઞાન (૦૫૪)
Newવિજ્ઞાન પ્રવાહ H.S.C નવેમ્બર - ૨૦૧૨ આંકડાકીય માહિતી વિષય-તમામ ભાષાઓ તેમજ કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન (સૈદ્ધાંતિક)
New ON LINE ભરાયેલ આવેદન પત્રો edit કરવા અંગે અગત્યની સૂચના
New Guideline For Student Exam Registration 2012 for HSC General Stream
New Teacher & Headmaster Eligibility Test (TAT)