પૃષ્ઠો

શનિવાર, 8 ડિસેમ્બર, 2012

રાજ્ય આચાર્ય સંઘ

પરિપત્રો રાજ્ય આચાર્ય  સંઘ_ હોદ્દેદારોની યાદી
 વર્ગમાં ૬૦ થી વધુ પ્રવેશ  ન  આપવા અંગે.... કમિશ્નર...૯/૫/૨૦૧૨
 ચોથો હપ્તો રોકડમાં ચુકવવા અંગેનો પરિપત્ર  ૧૫/૫/૨૦૧૨  નાણા વિભાગ
   ફાજલ  અંગે તા.૪/૫/૨૦૧૨-શિક્ષણ  વિભાગ
 શાળા સમય  ૧૧ થી ૫ અંગે...કમિશ્નર..તા.૩/૪/૨૦૧૨
  ફાજલ  અંગે તા.૨૫/૨ /૨૦૧૧-શિક્ષણ  વિભાગ
 રહેમરાહે  નિમણુંક  તા.૨/૧ /૨૦૧૨-શિક્ષણ  વિભાગ
  સરાસરી હાજરી અને પ્રવેશ સંખ્યા અંગે.૩૧/૧૨/૨૦૦૯.શિક્ષણ  વિભાગ
  વર્ગ  વધારા/ઘટાડા/ગ્રાન્ટ કા૫ અંગે_ ૮/૩/૨૦૧૧ શિક્ષણ  વિભાગ
  ધો.૮ જૂન_૧૨થી બંધ..તા.૩/૧૦/૨૦૧૧ શિક્ષણ  વિભાગ
  ફાજલ  અંગે તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૦-શિક્ષણ  વિભાગ
  બીજા વર્ષે વર્ગ  વધારો માંગવા અંગે ૧૧/૮/૨૦૧૧  શિક્ષણ  વિભાગ
  બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી સેટઅ૫  તા.૦૧/૮/૨૦૧૧  શિક્ષણ  વિભાગ
  સળંગ  એકમ  પરિપત્ર   તા.૨૭/૪/૨૦૧૧  શિક્ષણ  વિભાગ
 ફિક્સ પગાર  સુધારો...તા.૬/૧૦/૨૦૧૧   શિક્ષણ  વિભાગ
 એન્ટ્રી લેવલ  પે ૪૪૦૦/૪૬૦૦ તા.૧૪/૯/૨૦૧૧ નાણા વિભાગ
 ફિક્સ પગાર  સુધારો...તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૦   શિક્ષણ  વિભાગ
 રીવીઝ્ન ઓફ  ગ્રેડ પે તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૦  નાણા વિભાગ
 ફિક્સ પગાર  સુધારો...તા.૨૯/૪/૨૦૧૦  નાણા વિભાગ
  ફાજલ રક્ષણ  અંગે....(30/6/98)..૧૫/૫/૨૦૦૧ શિક્ષણ  વિભાગ
 ધો.૮/૧૧ માં ૩૩ ગુણ  પરિપત્ર  તા.૧૪/૩/૨૦૧૨ ગુ.મા.શિ.બોર્દ
 બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી સેટઅ૫  તા.૨૬/૧૦/૨૦૦૯  શિક્ષણ  વિભાગ