પૃષ્ઠો

ગુરુવાર, 20 ડિસેમ્બર, 2012

ચુંટણી ગુજરાત વિધાનસભા

GUJARAT

PARTY LEADS WINS L+W
BJP0116116
CONG06060
GPP022
OTH044
MAJ: 92
182 / 182

HIMACHAL PRADESH

PARTY LEADS WINS L+W
BJP32326
CONG03636
OTH066MAJ: 35
68 / 68