પૃષ્ઠો

શનિવાર, 8 ડિસેમ્બર, 2012

જૂના પરિપત્રો

જૂના પરિપત્રો  એચ.આર.એ  માં સુધારો.. નાણા વિભાગ  તા.૨૭/૨/૨૦૦૯
 સ્વૈચ્છીક  નિવ્રુતિ અંગે... નાણા વિભાગ ... તા.૩/૨/૧૯૭૮
 આર.ઓ.પી ૨૦૦૯ શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧૬/૪/૨૦૦૯
 છઠ્ઠુ પગાર પંચ...ત્રીજો હપ્તો રોકડ.... નાણા વિભાગ ... તા.૬/૧૦/૨૦૧૧
 છઠ્ઠુ પગાર પંચ... નાણા વિભાગ ... તા.૬/૪/૨૦૧૦
 છઠ્ઠુ પગાર પંચ... નાણા વિભાગ ... તા.૧૨/૨/૨૦૦૯

મોંઘવારી વધારા
 તા.૧/૧/૨૦૦૬ થી ૩૧/૧૨/૨૦૦૮ _ પરિપત્ર
 તા.૧/૧/૦૯ થી ૨૨ ટકા _ પરિપત્ર
 તા.૧/૭/૦૯ થી ૨૭ ટકા _ પરિપત્ર
તા.૧/૧/૧૦ થી ૩૫ ટકા _ પરિપત્ર
 તા.૧/૭/૧૦ થી  ૪૫ ટકા _ પરિપત્ર
 તા.૧/૧/૧૧ થી ૫૧ ટકા _ પરિપત્ર
 તા.૧/૭/૧૧ થી ૫૮ ટકા _ પરિપત્ર

ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ
 ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ  પરિપત્ર  રદ  નાણા વિભાગ તા.૮/૮/૨૦૧૧
 ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ  પરિપત્ર  નાણા વિભાગ તા.૨૧/૬/૨૦૧૧
 ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ  પરિપત્ર  નાણા વિભાગ તા.૧૮/૨/૨૦૧૧
 ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ_સર્વિસ બ્રેક  નાણા વિભાગ તા.૯/૩/૧૯૯૮
સહાયક  સંવર્ગ
 સહાયક  સંવર્ગ  આરંભ.્સરકારી શાળાઓ. શિક્ષણ  વિભાગ   તા.૧૨/૨/૨૦૦૪
  સહાયક  સંવર્ગ  બાહેંધરી પત્રક   નાણા વિભાગ તા.૧/૮/૨૦૦૬
 કાયમી બહાલી અંગે...  શિક્ષણ વિભાગ તા.૨૫/૮/૨૦૦૯
 સહાયક  સંવર્ગ  ૧;૩ નું પ્રમાણ  શિક્ષણ વિભાગ તા.૨/૭/૧૯૯૯
 TET  જાહેરનામું શિક્ષણ વિભાગ  અપર  પ્રાયમરી ૨૧/૫/૨૦૧૧
 TET લાયકાત  આચાર્ય/માધ્ય.શિક્ષક/ઉ.મા શિક્ષક
પેન્શન
 વર્ગ  ૪ પેન્શન ની કામગીરી પુન્ઃ પીપીએફમાં નાણા વિભાગ તા.૧૦/૨/૨૦૧૧
 કુટુંબ  પેન્શન  વ્યાખ્યા _નાણા વિભાગ તા.૧૯/૮/૨૦૦૨
અન્ય
 મેદાન  માટેની જોગવાઇ  વિનિ.૯(૧૩)(૪) માં સુધારો શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૪/૧૦/૨૦૦૭
 જાહેરનામું પ્રાથમિક  વિભાગ  આચાર્ય  ભરતી _ ૧૮/૧/૨૦૧૨
 વિનિયમ  ૨૦(૫) માં સુધારો... શિક્ષણ  વિભાગ  ૧૫/૯/૨૦૧૧
 વર્ગવધારા નામંજૂરી અપીલની જોગવાઇ  રદ  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૦/૮/૨૦૧૧
  રજાનું રોકડ  રૂપાંતર   નાણા વિભાગ તા.૧૫/૧/૨૦૧૦
  આર.ઓ.પી ૨૦૦૯ માર્ગદર્શન   નાણા વિભાગ તા.૬/૨/૨૦૧૦
 બિન શેક્ષણિક  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૫/૧૦/૨૦૦૭
 આચાર્યો ને પગાર રક્ષણ  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૩/૧૨/૨૦૦૯
 પેન્શન  અંગે... શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૩/૧/૨૦૦૭
  ડુપ્લિકેટ  સેવાપોથી અંગે...શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧/૭/૨૦૦૫
 લધુલાયકાત-ફાજલનું રક્ષણ   શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧૫/૫/૨૦૦૧
 મેડીકલ  એલાઉન્સ વધારો ૧/૮/૯૭થી નાણા વિભાગ  તા.૨૨/૦૧/૧૯૯૮
 ફાજલ- કોડ  ૬૪(૩)માં સુધારો શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૭/૦૯/૧૯૯૬ 
 ફાજલનું રક્ષણ  ૧૫/૪/૯૪     શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૧/૫/૧૯૯૪
 રજાઓ  અંગે  વિનિયમ ૩૦(૩) સ્પષ્ટીકરણ  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૦/૪/૧૯૯૨
 રજાઓ  અંગે  વિનિયમ ૩૦(7)   શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧૮/૭/૧૯૯૧ રદ
 રજાનું રોકડ રૂપાંતર   શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૪/૯/૧૯૯૦
  કેશ એલાઉન્સ ના દર   નાણા વિભાગ તા.૧૮/૩/૧૯૯૧

અનુદાન
 અનુદાન  ધોરણ  old  april 87થી  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧૭/૦૭/૧૯૯૦
 અનુદાન  ધોરણ  new જૂન  ૯૯ થી  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૦૨/૦૭/૧૯૯૯
 અનુદાન  ધોરણ  સુધારો  શિક્ષણ  વિભાગ  તા૧૦.૧૦.૨૦૦૭
 ઉત્તર બુનિયાદી વર્ગ .સંખ્યામહત્તમ  વિધ્યાર્થી સંખ્યા.શિક્ષણ  વિભાગ  તા૧૦.૭.૨૦૦૬
 ઔધોગિક એકમો સંચાલિત  શાળાઓને અનુદાન  તા.૧/૬/૧૯૯૬


 ગુજરાત  માધ્યમિક  સિક્ષણ  અધિનિયમ  ૧૯૭૨
 ગુજરાત  ચિલ્ડ્રન  યુનિવર્સિટી એક્ટ ૨૦૦૯
 આર.ઓ.પી ૨૦૦૯
 ગુજરાત  શૈક્ષણિક  કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ  ૨૦૧૦
 પેન્શન  ના નિયમો ૨૦૦૨  જી.સી.એસ.આર
 માહિતી અધિકાર  અધિનિયમ  ૨૦૦૫
 માહિતી અધિકાર નિયમો  ૨૦૦૫