પૃષ્ઠો

શનિવાર, 8 ડિસેમ્બર, 2012

નાણા વિભાગ, ગુજરાત

Year 2012    
બનસ/૧૨૦૦૭/જીઓઆઈ-૦૫(૧૨)/ચ Download PDF File 05-11-2012 Download PDF File ગુજરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને બોનસ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ના વર્ષ માટે તદર્થ (એડહોક) બોનસ ચૂકવવા બાબત... Download PDF File
Resolution No- PGR-2012-345-CHDownload PDF File 03-10-2012 Download PDF File Sanction of the Medical Allowance to Government / Panchayats employees, etc.Download PDF File
પગર/૨૦૧૨/૩૪૫/ચ Download PDF File 03-10-2012 Download PDF File સરકારી/પંચાયતના કર્મચારીઓ વગેરેને તબીબી ભથ્થું મંજુર કરવા બાબત. Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૨-જીઓઆઈ-૦૪-ચ Download PDF File 01-10-2012 Download PDF File તારીખ ૧-૭-૨૦૧૨ થી મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા. Download PDF File
ઇસીઆર-૧૦૨૦૦૬-૬૦૪-ચ Download PDF File 23-08-2012 Download PDF File નાણાં વિભાગના તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૨ના ઠરાવની સ્થિતિ યથાવત રાખવા બાબત. Download PDF File
મસભ/૧૦૨૦૧૨/૭૬૧/ચ Download PDF File 28-06-2012 Download PDF File માઈલેજ ભથ્થું વધારવા બાબત.Download PDF File
વલભ-૧૦૨૦૧૧-ઓ-૧૫૯૨-ચ Download PDF File 26-06-2012 Download PDF File મોંઘવારી ભથ્થાના દરોમાં વધારો ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) ૧૯૮૭ હેઠળના પગાર ધોરણ ઉપર.