પૃષ્ઠો

શનિવાર, 8 ડિસેમ્બર, 2012

જૂના પરિપત્રો

જૂના પરિપત્રો  એચ.આર.એ  માં સુધારો.. નાણા વિભાગ  તા.૨૭/૨/૨૦૦૯
 સ્વૈચ્છીક  નિવ્રુતિ અંગે... નાણા વિભાગ ... તા.૩/૨/૧૯૭૮
 આર.ઓ.પી ૨૦૦૯ શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧૬/૪/૨૦૦૯
 છઠ્ઠુ પગાર પંચ...ત્રીજો હપ્તો રોકડ.... નાણા વિભાગ ... તા.૬/૧૦/૨૦૧૧
 છઠ્ઠુ પગાર પંચ... નાણા વિભાગ ... તા.૬/૪/૨૦૧૦
 છઠ્ઠુ પગાર પંચ... નાણા વિભાગ ... તા.૧૨/૨/૨૦૦૯

મોંઘવારી વધારા
 તા.૧/૧/૨૦૦૬ થી ૩૧/૧૨/૨૦૦૮ _ પરિપત્ર
 તા.૧/૧/૦૯ થી ૨૨ ટકા _ પરિપત્ર
 તા.૧/૭/૦૯ થી ૨૭ ટકા _ પરિપત્ર
તા.૧/૧/૧૦ થી ૩૫ ટકા _ પરિપત્ર
 તા.૧/૭/૧૦ થી  ૪૫ ટકા _ પરિપત્ર
 તા.૧/૧/૧૧ થી ૫૧ ટકા _ પરિપત્ર
 તા.૧/૭/૧૧ થી ૫૮ ટકા _ પરિપત્ર

ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ
 ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ  પરિપત્ર  રદ  નાણા વિભાગ તા.૮/૮/૨૦૧૧
 ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ  પરિપત્ર  નાણા વિભાગ તા.૨૧/૬/૨૦૧૧
 ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ  પરિપત્ર  નાણા વિભાગ તા.૧૮/૨/૨૦૧૧
 ઉચ્ચતર  પગાર ધોરણ_સર્વિસ બ્રેક  નાણા વિભાગ તા.૯/૩/૧૯૯૮
સહાયક  સંવર્ગ
 સહાયક  સંવર્ગ  આરંભ.્સરકારી શાળાઓ. શિક્ષણ  વિભાગ   તા.૧૨/૨/૨૦૦૪
  સહાયક  સંવર્ગ  બાહેંધરી પત્રક   નાણા વિભાગ તા.૧/૮/૨૦૦૬
 કાયમી બહાલી અંગે...  શિક્ષણ વિભાગ તા.૨૫/૮/૨૦૦૯
 સહાયક  સંવર્ગ  ૧;૩ નું પ્રમાણ  શિક્ષણ વિભાગ તા.૨/૭/૧૯૯૯
 TET  જાહેરનામું શિક્ષણ વિભાગ  અપર  પ્રાયમરી ૨૧/૫/૨૦૧૧
 TET લાયકાત  આચાર્ય/માધ્ય.શિક્ષક/ઉ.મા શિક્ષક
પેન્શન
 વર્ગ  ૪ પેન્શન ની કામગીરી પુન્ઃ પીપીએફમાં નાણા વિભાગ તા.૧૦/૨/૨૦૧૧
 કુટુંબ  પેન્શન  વ્યાખ્યા _નાણા વિભાગ તા.૧૯/૮/૨૦૦૨
અન્ય
 મેદાન  માટેની જોગવાઇ  વિનિ.૯(૧૩)(૪) માં સુધારો શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૪/૧૦/૨૦૦૭
 જાહેરનામું પ્રાથમિક  વિભાગ  આચાર્ય  ભરતી _ ૧૮/૧/૨૦૧૨
 વિનિયમ  ૨૦(૫) માં સુધારો... શિક્ષણ  વિભાગ  ૧૫/૯/૨૦૧૧
 વર્ગવધારા નામંજૂરી અપીલની જોગવાઇ  રદ  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૦/૮/૨૦૧૧
  રજાનું રોકડ  રૂપાંતર   નાણા વિભાગ તા.૧૫/૧/૨૦૧૦
  આર.ઓ.પી ૨૦૦૯ માર્ગદર્શન   નાણા વિભાગ તા.૬/૨/૨૦૧૦
 બિન શેક્ષણિક  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૫/૧૦/૨૦૦૭
 આચાર્યો ને પગાર રક્ષણ  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૩/૧૨/૨૦૦૯
 પેન્શન  અંગે... શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૩/૧/૨૦૦૭
  ડુપ્લિકેટ  સેવાપોથી અંગે...શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧/૭/૨૦૦૫
 લધુલાયકાત-ફાજલનું રક્ષણ   શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧૫/૫/૨૦૦૧
 મેડીકલ  એલાઉન્સ વધારો ૧/૮/૯૭થી નાણા વિભાગ  તા.૨૨/૦૧/૧૯૯૮
 ફાજલ- કોડ  ૬૪(૩)માં સુધારો શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૭/૦૯/૧૯૯૬ 
 ફાજલનું રક્ષણ  ૧૫/૪/૯૪     શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૧/૫/૧૯૯૪
 રજાઓ  અંગે  વિનિયમ ૩૦(૩) સ્પષ્ટીકરણ  શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૨૦/૪/૧૯૯૨
 રજાઓ  અંગે  વિનિયમ ૩૦(7)   શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૧૮/૭/૧૯૯૧ રદ
 રજાનું રોકડ રૂપાંતર   શિક્ષણ  વિભાગ  તા.૪/૯/૧૯૯૦
  કેશ એલાઉન્સ ના દર   નાણા વિભાગ તા.૧૮/૩/૧૯૯૧