પૃષ્ઠો

રવિવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2013

પરિપત્ર

   શાળા સમય  અંગેનો પરિપત્ર
 ટ્રાવેલીંગ એલાઉન્સ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
  ચાર્જ એલાઉન્સ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 ટી.એ.ડી.એ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 ૩૦૦ રજાનું રોકડ રૂપાંતર પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 મોંઘવારી વધારો ૧/૭/૧૨ થી
 મેડીકલ એલાઉન્સ માં વધારો..૩/૧૦/૧૨
 જી.પી.એફ વાર્ષિક સ્લીપ માટેનો પ્રોગ્રામ
 જી.પી.એફ નાં વ્યાજ દર ૧૯૬૪/૬૫ થી
 ધોરણ ૧૦ પરિક્ષા... પાર્ટ એ.. સમયમાં ફેરફાર પરિપત્ર