પૃષ્ઠો

શુક્રવાર, 15 માર્ચ, 2013

પ્રોગ્રામ્સ

 આ વિભાગમાં આ૫ વહીવટી બાબતો અને પરિણામ માટેનાં સરળ પ્રોગ્રામ્સ 
ડાઉનલોડ કરી શકશો

  વયમર્યાદા નિવ્રુતિ પેન્શનની ગણતરી અંગેનો પ્રોગ્રામ
 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાકન..ધોરણ ૯  રીઝલ્ટ માટેનો પ્રોગ્રામ
 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાકન..ધોરણ ૧૦  રીઝલ્ટ માટેનો પ્રોગ્રામ
 સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાકન..(guj saral font) ધોરણ ૧૦      રીઝલ્ટ માટેનો પ્રોગ્રામ
 ગ્રાન્ટ ગણતરી પત્રકો અને ઇન્કમટેક્સ ગણતરી અંગેનો પ્રોગ્રામ...૨૦૧૨/૧૩