પૃષ્ઠો

મંગળવાર, 12 માર્ચ, 2013

અગત્યની ડાઉનલોડ ફાઇલ્સ


અગત્યની ડાઉનલોડ ફાઇલ્સ

ક્રમ ડિસ્ક્રિપ્શન વિગત
1 રર્જિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો
2 સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરનું ફુલ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો
3 સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરનું અપડેટ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો
4 મોઝીલા ફાયરફોક્સ ડાઉનલોડ કરો
5 ટીમ-વ્યુઅર ડાઉનલોડ કરો
6 અડોબ પી ડી ઍફ રીડર