પૃષ્ઠો

સોમવાર, 18 માર્ચ, 2013

માધ્યમિક પરીપત્રો

 બોર્ડ પરિક્ષા મહેનતાણા ના દર
  ccc મુદત વધારો ૩૧/૩/૨૦૧૩
 એલ.ટી.સી બ્લોક... મુદત વધારો પરિપત્ર
  ઇ.ડી.એન ફોર્મ
 પરિશિષ્ટ ૧૫ એસ.એસ.સી ફાઇલ
 પરિશિષ્ટ ૫ એસ.એસ.સી ફાઇલ
   RMSA તાલિમ તારીખ ફેરફાર
 ધોરણ ૧૦ પ્રવેશિકા  વિતરણ તા.૫/૧/૨૦૧૩
 dis patrak ALL
  dis patrak 1 to 4
 મોંઘવારી એરિયર્સ નિં પત્રક જૂલાઇ ૧૨ થી
 રોસ્ટર ફોર્મ પત્રક- ખ
  રોસ્ટર ફોર્મ પત્રક- ક
  રોસ્ટર ફોર્મ પત્રક- ગ
   રોસ્ટર ફોર્મ પરિશિષ્ટ ૩
   માધ્યમિક વિભાગ રોસ્ટર રજીસ્ટર અંગેનું માર્ગદર્શન                                                                         
 એસ,એસ,સી ફોર્મ્સ સુધારા યાદી અંગે બોર્ડની  press note
  ધોરણ ૧૨ પ્રથમ ક્રમિક વર્ગ વધારો... કમિશ્નર કચેરીની યાદી..s.અમરેલી જિલ્લો
  DOWNLOAD FONT LMG ARUN
  વર્ગવધારા નામંજુરી સામે અપીલ ની જોગવાઇ
   શાળા સમય  અંગેનો પરિપત્ર
 ટ્રાવેલીંગ એલાઉન્સ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
  ચાર્જ એલાઉન્સ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 ટી.એ.ડી.એ ના સુધારેલા દરો  પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 ૩૦૦ રજાનું રોકડ રૂપાંતર પરિપત્ર  તા.૩/૧૦/૨૦૧૨
 મોંઘવારી વધારો ૧/૭/૧૨ થી
 મેડીકલ એલાઉન્સ માં વધારો..૩/૧૦/૧૨
 જી.પી.એફ વાર્ષિક સ્લીપ માટેનો પ્રોગ્રામ
 જી.પી.એફ નાં વ્યાજ દર ૧૯૬૪/૬૫ થી
 ધોરણ ૧૦ પરિક્ષા... પાર્ટ એ.. સમયમાં ફેરફાર પરિપત્ર