પૃષ્ઠો

સોમવાર, 5 નવેમ્બર, 2012

બેંકોની વેબ સાઈટ


                                     IBPS BANK LIST

 1.અલાહાબાદ બેંક-CLICK HE
3.બેંક ઓફ બરોડા -CLICK HERE

4.બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE

5.બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર -CLICK HERE

6.કેનેરા બેંક-CLICK HERE

7.સેન્ટ્રલ ઓફ ઇન્ડિયા- CLICK HERE

8.કોરપોરેસન બેંક CLICK HERE

9. દેના બેંક -CLICK HERE

10.ઇન્ડિયન બેંક -CLICK HERE

11.ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક -CLICK HERE

12. ઓરીએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ -CLICK HERE

13.પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક -CLICK HERE

14.પંજાબ નેશનલ બેંક -CLICK HERE

15.સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE

16.સિન્ડીકેટ બેંક -CLICK HERE

17.યુકો બેંક -CLICK HERE

18.યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE

19.યુનાઈટેડ  બેંક ઓફ ઇન્ડિયા -CLICK HERE

20. વિજયા બેંક -CLICK HERE