પૃષ્ઠો

સોમવાર, 5 નવેમ્બર, 2012

ગુજરાત ની યુનીવર્સીટી ઓ ના રીઝલ્ટ માટે

      ****ગુજરાત ની યુનીવર્સીટી ઓ ના રીઝલ્ટ માટે *****


1.ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -click here

2.ભાવનગર  યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે - click here

3.ગુજરાત ટેકનીકલ(GTU) યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે-click here

4.સૌરાષ્ટ્ર  યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે -click here

5.વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે-click here

6.ગુજરાત યુનીવર્સીટી ના રીઝલ્ટ  માટે મોબાઈલ  રજિસ્ટ્રેસન માટે -click here