પૃષ્ઠો

સોમવાર, 24 ડિસેમ્બર, 2012

પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે કમ્‍પ્‍યૂટર શિક્ષણની યોજના

પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે કમ્‍પ્‍યૂટર શિક્ષણની યોજના
.કમ્‍પ્‍યૂટર શિક્ષણ માટે વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ માં રૂ. ૪૦ કરોડ અને ૨૦૦૭-૦૮ માં રૂ. ૮૫ કરોડની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.
.૨૦૦૭-૦૮ ના વર્ષમાં કમ્‍પ્‍યૂટર દાન યોજના માટે રૂ. ૨૫૦ લાખની જોગવાઇ કરેલ છે. વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ માં ૪૪૭ કમ્‍પ્‍યૂટર દાનમાં મળેલ છે. જે અન્‍વયે વર્ષ ૨૦૦૭-૦૮ માં સરકારશ્રી દ્વારા કમ્‍પ્‍યૂટર આપવાની યોજના અમલ હેઠળ છે.


સ્‍થાયીકરણનો દર, શાળા છોડી જવાનું પ્રમાણ (ડ્રોપઆઉટ રેટ)